Skip To Main Content

Non-Discrimination

Non-Discrimination Statement

The D.C. Everest School Board does not discriminate on the basis of race, color, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, marital status, parental status, sexual orientation, sex, (including transgender status, change of sex or gender identity), or physical, mental, emotional, or learning disability ("Protected Classes") in any of its student programs and activities. 

The following staff are designated to receive inquiries regarding the non-discrimination policies:

Sarah Trimner
Director of Talent & Culture
6100 Alderson St., Weston, WI 54476
715-359-4221, ext. 1225 

or

Kelley Strike
Assistant Superintendent of Operations
6100 Alderson Street, Weston, WI 54476
715-359-4221, ext. 1243


 
Lub koom haum D.C. Everest yuav tsis muaj kev ntxub ntxaug los sis ua saib tsis taus rau ib tus neeg twg vim nws yog ib haiv neeg, yog tawv nqaij txawv, muaj los sis tsi muaj kev ntseeg, nws li caj ceg, muaj dab qhuas, muaj me nyuam/cev xeeb tub, muaj txij nkawm thiab tsis muaj, nyiam poj niam los nyiam txiv neej, yog ib tus neeg hloob cev los sis xav tias lawv yog poj niam los yog txiv neej, thiab yog tias nws lub cev, lub hlwb, kev xav, los sis kev xiam oom khab tsis zoo xws li lwm tus (Cov Ua Muaj Cai Tiv Thaiv) nyob rau hauv nws cov programs thiab activities. Cog neeg ua hauj lwm nram qab no raug xaiv thiab tau txais cov lus nug txog cov cai tsis pub muaj kev sib cais:

Sarah Trimner
Director of Talent and Culture
6100 Alderson St.
Weston, WI  54476
715-359-4221, ext. 1225

or

Kelley Strike
Assistant Superintendent of Operations
6100 Alderson Street, Weston, WI 54476
715-359-4221, ext. 1243


La Junta Escolar de D.C. Everest no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación sexual, sexo (incluido el estatus transgénero, cambio de sexo o identidad de género), o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje ("Clases protegidas") en cualquiera de sus programas y actividades estudiantiles. El siguiente personal está designado para recibir consultas sobre las políticas de no discriminación: 

Sarah Trimner
Directora Talent & Culture
6100 Alderson St.
Weston, WI 54476, 715-359-4221, ext. 1225

or

Kelley Strike
Assistant Superintendent of Operations
6100 Alderson Street, Weston, WI 54476
715-359-4221, ext. 1243